Monthly Archives: Listopad 2017

  • 0

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”

Category : Aktualności

Szanowni Państwo,

Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 54 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Celem Programu jest:

* zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

* wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

* promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

* promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

* przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

* promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;

* niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 24 000 000,00 zł.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej oraz przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do 20 grudnia 2017 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 20 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7599,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Programu-Sport-Dla-Wszystkich-w-2018-r.html

 

 


  • 0

Oficjalne otwarcie ul. Zawady Przedmieście w Łomży.

Category : Aktualności

W dniu 28.11.2017r. na zaproszenie Prezydenta Łomży uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu ul. Zawady Przedmieście w Łomży. Ulica Zawady Przedmieście to uliczka na osiedlu domków jednorodzinnych, która została przebudowana na odcinku 750 metrów. Koszt wykonania inwestycji wynosił 2,1 mln złotych i pochodził z budżetu Łomży. Obecnie ulica ta posiada asfaltową nawierzchnię, chodniki, oświetlenie i kanalizację.


  • 0

Rolnicy z gminy Grabowo spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

Category : Aktualności

W dniu 24.11.2017r. odbył się wyjazd rolników z gminy Grabowo do Muzeum ks Jerzego Popiełuszki, Sejmu RP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego
byłem współorganizatorem. Uczestnicy wzięli udział w sesji w MRiRW, gdzie spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, który w trakcie bezpośrednich rozmów przedstawił realizację Programu działań MRiRW na lata 2015-2019. Minister zwrócił uwagę na pakiet pięciu ustaw, które wzmacniają pozycje rolnika w łańcuchu żywnościowym, kwestie dotyczące ochrony ziemi rolnej oraz zmiany w obszarze administracji obsługującej rolnictwo.
W trakcie spotkania zasłużeni rolnicy z gminy Grabowo otrzymali z rąk Ministra honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.


  • 0

Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Białymstoku.

Category : Aktualności

W dniu 20.11.2017r. w Białymstoku odbyła się konferencja NFOŚiGW z doradztwa energetycznego, której byłem inicjatorem. Uczestnikami konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy z Podlasia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Spotkanie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy, parlamentarzystów i samorządowców.


  • 0

Posiedzenie Sejmowej Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Tarnowskich Górach.

Category : Aktualności

W dniu 16.11.2017r. uczestniczyłem w obradach sejmowej Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która odbyła się w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: wiceminister Sławomir Mazurek, wojewoda Jarosław Wieczorek oraz samorządowcy.
W trakcie obrad głównym punktem było rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska nt. rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji przez władze rządowe i samorządowe.


  • 0

  • 0

41 milionów dla Łomży.

Category : Aktualności

Ponad 41 mln zł trafi do Łomży na realizację czterech przedsięwzięć, które przyczynią się do polepszenia komfortu życia jej mieszkańców. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy zostały podpisane w białostockim Hotelu Podlasie, podczas odbywającej się tam konferencji na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
– Jest to wielki dzień dla naszego miasta. Podpisaliśmy cztery niezwykle ważne umowy i kolejne milionowe środki wpłyną do Łomży. Każda z planowanych inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców i przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Są one również niezbędne do rozwoju naszego miasta – nie ma wątpliwości prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który w imieniu Miasta podpisał dokument dotyczący dofinansowania rewitalizacji drugiego etapu Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. – Dzisiaj doświadczamy po raz kolejny strategii zrównoważonego rozwoju kraju, na którą od początku postawił obecny rząd Premier Beaty Szydło. Cieszę się, że wreszcie nasze projekty są pozytywnie opiniowane – dodaje. Gospodarz miasta dziękuje również posłom ziemi łomżyńskiej – Bernadecie Krynickiej oraz Kazimierzowi Gwiazdowskiemu za ich zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków na łomżyńskie przedsięwzięcia.

Najwięcej, bo ponad 27 mln zł otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Łomży. W przyszłym roku spółka rozpocznie realizację projektu obejmującego rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Koszt inwestycji szacowany jest na około 52,3 mln zł. Dotacja pokryje 65 % tej sumy. Prace rozpoczną się na początku lipca 2018 roku i potrwają przez następne dwa lata. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń i przeróbkę osadów ściekowych. Ostatnią modernizację oczyszczalnia ścieków przeszła bowiem 18 lat temu. – Jej praca przystosowana została do obciążenia wynoszącego 95 000 RLM. W chwili obecnej te normy są znacznie przekroczone, bo pracujemy średnio na poziomie około 140% tego obciążenia – wyjaśnia od strony technicznej Mariusz Konopka, prezes MPWiK. Oprócz tego za pozyskane środki MPWiK zakupi koparko-ładowarkę oraz kamerowóz do inspekcji kanalizacji sanitarnej.

Szlagierową inwestycję szykuje również Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z NFOŚiGW trafi tam około 9,8 mln zł. Środki w pięćdziesięciu procentach pokryją koszty związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Prace mają ruszyć w połowie przyszłego roku, a nowy kocioł ma zostać uruchomiony pod koniec 2019 roku. – Zyskamy na czystszym powietrzu, bo w jednej trzeciej będziemy spełniali wyśrubowane normy emisji gazów oraz pyłów, wpiszemy się również we wchodzące od 2023 roku nowe normy emisji spalin – tłumaczy prezes spółki, Radosław Żegalski. Dodaje, że jest to pierwszy etap rozbudowy ciepłowni, gdyż po nowym roku spółka zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie budowy kolejnego kotła – tym razem parowego, który miałby być wykorzystany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. – Jeżeli udałoby się nam to zrealizować, wówczas w około 70 procentach mielibyśmy produkcję z odnawialnych źródeł energii – mówi o planach MPEC-u.

Drugiego etapu rewitalizacji doczeka się Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Prace polegające na zagospodarowaniu zielenią oraz wykonaniu elementów infrastruktury dodatkowej pochłoną blisko 5 mln zł. Dofinansowanie wyniosło około 2 mln zł. – Jest to maksymalna kwota jaką mogliśmy otrzymać. Dzięki niej będzie możliwa realizacja nowych przedsięwzięć, oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Powstanie tam między innymi plac zabaw, ścieżki, przyłącza i sieć, toalety, fontanna czy tężnia solankowa. Zaś w ramach prac nad zielenią zostaną przeprowadzone nasadzenia drzew, krzewów i traw – oznajmia Prezydent Miasta Łomża. Dodaje, że realizacja tej inwestycji podniesie z pewnością wartość przestrzenną otoczenia oraz zwiększy atrakcyjność przyrodniczą miasta nad Narwią, jako miasta zielonego. Park nabierze nowego wyglądu z końcem października 2019 roku.

Pieniądze z NFOŚiGW otrzyma również Zakład Gospodarowania Odpadami. Spółka pozyskała ponad 1,7 mln zł na modernizację istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Całkowity jej koszt szacowany jest na kwotę 2,4 mln zł. Jak mówi prezes Jan Perkowski, inwestycja będzie wykraczać poza ramy standardowego PSZOK-u. Projekt zakłada dodatkowo bowiem adaptację byłej kotłowni znajdującej się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej. – Powstaną tam magazyny na materiały niebezpieczne, pomieszczenia socjalne i biurowe. Chcemy również otworzyć punkt wymiany odzieży. W ramach modernizacji przymierzamy się ponadto do stworzenia punktu przyjęcia sprzętu AGD czy zużytych mebli – wylicza i dodaje, że w zmodernizowanym PSZOK-u będzie też prowadzona edukacja ekologiczna.

Łącznie na prośrodowiskowe projekty ujęte w strategicznych dokumentach regionu podlaskiego trafiło z NFOŚiGW blisko 43 mln zł. Oprócz Łomży, dofinansowanie otrzymał także Bielsk Podlaski, Grajewo i Kolno. – Te projekty są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców wszystkich miast – podsumował krótko prezes NFOŚiGW, Kazimierz Kujda. Na koniec odniósł się jeszcze do Łomży, stwierdzając, że „miasto w końcu pisze dobre projekty” i życzył jak najszybszej ich realizacji.
źródło www.lomza.pl


  • 0

  • 0

Podpisanie umów na dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Kolno i OSP Grajewo.

Category : Aktualności

W dniu 20.11.2017r. uczestniczyłem w konferencji prasowej, na której dokonano podpisania 7 umów na dofinansowanie projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dwie z tych umów dotyczyły dofinansowania zakupu nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.
Dla OSP Kolno kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 130 tys. zł., a samochód zakupiony zostanie w tym roku. Wyposażony będzie w podwozie uterenowione o napędzie 4×4 przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, pojemność środka gaśniczego 3 tyś l oraz 300 l środka pianotwórczego.

Dla OSP Grajewo kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 289 150zł.
Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony będzie m.in. w silnik o mocy min. 220 kW, napęd 4×4, działko wodno-pianowe, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, zbiornik wody o pojemności min. 4500 1, wciągarkę oraz maszt oświetleniowy..


  • 0

XIV Festiwal Gorących Serc w Grajewie.

Category : Aktualności

W dniu 15.11.2017r. odbył się XIV Festiwal Gorących Serc – zorganizowany przez Stowarzyszenie „Szkoła Naszą Szansą”, który odbył się w Grajewskim Centrum Kultury. Celem imprezy jest wspólna zabawa i przeżywanie radości z własnych możliwości i osiągnięć artystycznych.
Festiwal jest spotkaniem umożliwiającym osobom niepełnosprawnym wspólne przeżywanie radości i poczucia dumy z pokonania własnych słabości, a także integrację społeczności lokalnej.
W festiwalu udział biorą dzieci i młodzież ze wszystkich grajewskich szkół, ale także i okolic, m.in. z Rudy, Augustowa czy Ełku.
Miałem przyjemność ufundować kilka nagród dla uczestników festiwalu. Podczas festiwalu reprezentowała mnie dyrektor mojego biura Pani Monika Stefańska.
Dziękuję dla Pani Prezes Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą Wioletty Skwiot za zaproszenie 🙂


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia