Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”

  • 0

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”

Category : Aktualności

Szanowni Państwo,

Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 54 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Celem Programu jest:

* zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

* tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

* wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

* promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

* promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

* przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

* promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;

* niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 24 000 000,00 zł.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej oraz przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do 20 grudnia 2017 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 20 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7599,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Programu-Sport-Dla-Wszystkich-w-2018-r.html

 

 


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia