Gmina Radziłów, Gmina Szczuczyn , Gmina Rajgród oraz Powiat Grajewski otrzymają dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.
Kryterium oceny wniosków w ww. programie był wskaźnik G. Wnioski, które spełniły założenia programowe oraz posiadają wskaźnik G nie wyższy niż 1.350 zostały zaopiniowane pozytywnie.
Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html