Daily Archives: 6 lipca 2018

  • 0

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629).

Category : Aktualności

Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629)

Poseł Sprawozdawca Kazimierz Gwiazdowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, druk nr 2547.

Marszałek Sejmu skierował w dniu 18 maja 2018 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Nowelizacja ustawy ma na celu wskazanie jednego podmiotu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako właściwego w sprawach związanych z przekazywaniem przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, które im dostarczono każdego miesiąca. Ustawa nie budziła większych kontrowersji na posiedzeniu komisji, nie wymaga zagwarantowania dodatkowych środków na etaty w KOWR.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. wnosi o uchwalenie ustawy z druku nr 2547 bez poprawek. Dziękuję bardzo.


  • 0

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629).

Category : Aktualności

Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629).

Poseł Kazimierz Gwiazdowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych zawartego w druku nr 2547.

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ma na celu wskazanie jednego podmiotu – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako właściwego w sprawach związanych z przekazywaniem przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, którą im dostarczono każdego miesiąca. Obecnie sprawy te, z wyjątkiem wymierzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kar pieniężnych za nieprzekazanie tych informacji, są prowadzone przez KOWR. W projekcie przewidziano, że kary pieniężne wymierzane podmiotom skupującym mleko za nieprzekazanie informacji do KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, obecnie wymierzane przez ARiMR, będą wymierzane przez właściwe jednostki KOWR.

Projekt omawianej ustawy uwzględnia również przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, na podstawie których KOWR realizuje zadania z zakresu interwencji publicznej jako zadania delegowane przez ARiMR, zgodnie z którymi ARiMR opracowuje całość dokumentacji związanej z tym zakresem.

Ponadto projekt ustawy uściśla właściwość miejscową organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko.

W art. 3 projektu ustawy w przepisach przejściowych uregulowano kwestie wynikające ze wskazania nowego organu w sprawach dotyczących wymierzania powyższych kar pieniężnych. Wskazano, że wszczęte przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy i niezakończone decyzją ostateczną postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji określonych w art. 2a ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, prowadzone przez prezesa ARiMR i dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, prowadzą, z dniem wejścia w życie omawianej dzisiaj ustawy, stosownie do swojej właściwości, dyrektor generalny KOWR i dyrektor oddziału terenowego KOWR. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący lub techniczny.

Nałożenie na KOWR obowiązku wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka nie wymaga zagwarantowania dodatkowych środków na etaty w KOWR. Obecne przepisy przewidują, że KOWR przeprowadza kontrole podmiotów skupujących mleko w zakresie przekazywania ww. informacji. Wymierzanie kar jest konsekwencją przeprowadzenia kontroli. Ponadto należy podkreślić, że liczba decyzji dotycząca wymierzania kar pieniężnych z tego tytułu przez Agencję Rynku Rolnego, która była upoważniona do kontrolowania i wymierzania kar pieniężnych w powyższym zakresie przed 1 września 2017 r., była znikoma.

Skutkiem zaproponowanych zmian będzie m.in. zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy KOWR i ARiMR w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka do KOWR, tj. zapewnienie, że kary pieniężne za nieprzekazanie miesięcznych informacji odnośnie do skupionego mleka będą wymierzane przez KOWR, który na podstawie obowiązujących przepisów gromadzi te informacje, przeprowadza kontrole podmiotów skupujących mleko w powyższym zakresie oraz jest upoważniony do przekazywania tych informacji do Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o wymierzanie kar pieniężnych przez KOWR w stosunku do podmiotów skupujących mleko za nieprzekazanie do dyrektora generalnego KOWR informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, to zapewni to wymierzanie kar w stosunku do podmiotów skupujących mleko przez jeden podmiot.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia